Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

TS/ Tìm mã thay thế cho PM810MG

Câu hỏi : Tìm mã thay thế cho PM810MG kèm với bộ chuyển đổi truyền thông PM8ECC?
Question : Substitution for PM810MG have combine with converter protocol reference PM8ECC ?

Trả lời : Mã hành PM810MG được xem xét chuyển đỗi thành mã hàng METSEPM5310 tuy nhiên nếu khách hàng cần thêm phụ kiện PM8ECC để chuyển đỗi truyền thông TCP/IP thì mã hàng phù hợp sẽ là  METSEPM5560
Answer : The Reference PM810MG was obsoleted was replaced by METSEPM5310, However If Our customer want to accessories PM8ECC for TCP/IP protocol , The reference METSEPM5560 should be was concerned.
 
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?