Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Mã hàng MVS32H3MW52 đã có bộ đêm thời gian đóng cắt trong thiết bị chưa ?

Những máy cắt nếu chị đặt hàng bình thường sẽ không có bộ đếm số lần đóng cắt 
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?