Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Micrologic được thể hiện trong mã của ACB MVS như thế nào?

Kí hiệu loại micrologic được thể hiện ở 2 chữ cái cuối trong mã hàng của ACB dòng MVS. 

Ví dụ ACB MVS mã MVS08N3MF2L thì "2L" thể hiện cho micrologic ET2L. 
Dưới đây là kí hiệu thể hiện micrologic trong mã tổng:

Micrologic ET2L: "2L"
Micrologic ET5S: "5L"
Micrologic ET6G: "6L"
-----------------------------
Micrologic ETA2L: "2A"
Micrologic ETA5S: "5A"
Micrologic ETA6G: "6A"
-----------------------------
Micrologic ETV2L: "2V"
Micrologic ETV5S: "5V"
Micrologic ETV6G: "6V"
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?