Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Dòng chịu đựng ngắn mạch lớn nhất của tủ SM6?

Dòng chịu đựng ngắn mạch lớn nhất của tủ SM6 LÀ 25kA/3s
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?