Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Tầm điện áp hoạt động của rơ le RM4TR32 và RM2TR33?

Relay RM4TR32 hoạt động bằng cách cài đặt trực tiếp mức NGƯỠNG điện áp cao và điện áp thấp từ 290 tới 484V. Vì vậy tầm điện áp hoạt động là 290 đến 484V.

Relay RM22TR33 hoạt động bằng cách đặt mức điện áp ĐỊNH MỨC từ 380V từ 480V sau đó điều chỉnh mức ngưỡng từ 0-20%. Như vậy, tầm điện áp hoạt động của RM22TR33 là 308V - 576V. Ví dụ điện áp định mức hệ thống của khách hàng là 400V, điện áp cho phép thấp nhất là 360V thì khách hàng có thể đặt điện áp định mức là 400V, phần trăm thấp áp là 10%. 

 
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?