Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Có thể thay thế toggle bị hư của dòng NS/NSX không?

Không. Toggle trên khung của CB không thể thay thế. Khung CB cần phải được thay thế. Tuy nhiên, toggle mở rộng chiều dài 4-5cm có thể thay thế.
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?