Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

ZBY6101 có vừa 2 nhãn?

Không, thiết kế vừa một nhãn 18x27mm
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?