Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Kích thước tối đa và tối thiểu của vỏ hộp INS320 với tay cầm nối dài?

Thấp nhất 204mm và cao nhất là 600mm
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?