Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Có thể sử dụng Altivar 71 Drive để điều khiển động cơ đồng bộ?

Altivar 71 Drive có thể được sử dụng để điều khiển động cơ đồng bộ. Chú thích: 1. Drive nên được lập trình cho Open-Loop Control. 2. Giảm tỷ lệ Drive theo đặc tính Torque vì Altivar 71 Drive có tần số Motor tiêu chuẩn là 50 hoặc 60 Hz.
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?