Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Cấu hình chức năng " Freewheel stop" trên biến tần ATV312 bằng cách nào ?

APPLICATION FUNCT (FUn-) -> StC- [STOP MODES] -> nSt [Freewheel stop ass.] đến cổng vào Logic input.
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?