Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Địa chỉ nào để sử dụng cho TSXETZ410 và TSXETZ510? Thiết lập một địa chỉ của một TSXETZ410 và TSXETZ510?

Câu FAQ này là để cảnh báo người dùng không thiết lập địa chỉ IP trên bất kỳ các thiết bị là 255.255.255.255. Không sử dụng địa chỉ IP này, có một nguy cơ không hoạt động, và phải sửa chữa.
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?