Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Có một chữ C nhấp nháy trên ATV212 của tôi?

Chữ "C" nhấp nháy trên màn hình là một hiển thị cho thấy bộ điều khiển đang giới hạn dòng. Kiểm tra các thiết lập trong F601 và F185. Để biết thêm thông tin xin vui lòng tải xuống các hướng dẫn lập trình từ trang web của chúng tôi
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?