Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

TSXETG100 gateway có thể hoạt động trong chế độ phụ thuộc modbus để kết nối bộ hiển thị trong chế độ quản lý Modbus?

Vâng, các bộ TSXETG100 được cấu hình trong chế độ quản lý Modbus theo mặc định, nhưng nó cũng có thể được cấu hình trong chế độ phụ thuộc Modbus. Do đó, có thể được kết nối với một bộ hiển thị quàn lý Modbus. Để truy cập vào các thông số liên kết nối tiếp, tiến hành như sau: 1. Khởi động Internet Explorer. 2. Trong trường Address, nhập địa chỉ IP được gán cho các cổng ETG và nhấn Enter. Các địa chỉ IP mặc định là 169.254.0.10 3. Nhập Administrator như tên người dùng và Gateway như mật khẩu. Sau đó bấm OK. 4. Click vào cổng nối tiếp và thiết lập các thông số của cổng nối tiếp theo yêu cầu.
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?