Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Có thể sử dụng một bộ thu phát ánh sáng của hãng khác với các thiết bị chuyển mạch nhạy sáng?

Không, thiết bị chuyển mạch nhạy sáng được thiết kế để sử dụng với các tế bào ảnh được cung cấp cùng với chúng.
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?