Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

GV7 và LR9F có thể bảo vệ mất pha được không?

Có thể, mặc dù thời gian tác động cho các pha không cân bằng nhanh hơn nhiều so với các quá trình quá tải từ tính truyền thống, như loạt GV2 / 3 hoặc LRD. Các dòng sản phẩm GV7 và LR9F sẽ bị trễ sau 4 giây (+/- 20%) khi mất pha, trong khi LRD hoặc GV2 / 3 có thể tiếp tục chạy tới 2 giờ trừ khi quá tải được phát hiện trong các giai đoạn còn lại.
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?