Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Hướng dẫn tạo những tin nhắn sự kiện động trong Vijeo Designer

Video bên dưới mô tả cách tạo những tin nhắn sự kiện động trong Vijeo Designer. 

 
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?