Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Cài đặt thời gian bằng cách thay đổi giá trị thanh ghi trên đồng hồ PM800

Video hướng dẫn cách cài đặt thời gian bằng cách thay đổi giá trị thanh ghi trên đồng hồ PM800. 
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?