Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Thay đổi dấu của công suất trên một Micrologic loại P (power) hoặc loại H (harmonic)

Video bên dưới mô tả cách thay đổi dấu của công suất trên một Micrologic loại P (power) hoặc loại H (harmonic).

 
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?