Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Thông tin mã hàng nút dừng khẩn cấp có tay xoay nối dài 40A 4P?

Với yêu cầu mã hàng nút dừng khẩn cấp có tay xoay nối dài 40A 4P, vui lòng sử dụng 2 mã:
1. VCCF2: 3P 40A. 
Mã hàng VCCF2 đã bao gồm các phần bộ ngắt tải, cần nối dài, núm xoay.
2. VZ2: TeSys VARIO - additional pole - 40 A - for V2.
Vui lòng xem catalogue đính kèm.
 
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?