Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Chống sét van 1000VDC 2P Imax 20kA fix?


Chống sét lan truyền 1000VDC 2P Imax 20kA không có loại fix.

Có thể sử dụng loại drawout ref A9L40281 (iPRD).

Drawout khác loại fix ở chỗ:

Khi có sự cố loại Fix chị chỉ có thể thay nguyên con.

Loại drawout Chị chỉ cần thay thế phần tiếp điểm trước không cần thay thế nguyên con.
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?