Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Các loại hình bảo hành các sản phẩm APC, dòng sản phẩm HBN?

Các loại hình bảo hành các sản phẩm APC, dòng sản phẩm HBN: 
- Bảo hành tiêu chuẩn. 
- Bảo hành tại nơi lắp đặt.
- Ứng hàng trước, kiểm tra lỗi và tính chi phí sau.
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?