Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Phần mềm dùng cho PLC M218?

Customer can directly install SoMachine v4.1 or v4.2 or v4.3 on his system. SoMachine v4.3 is the latest full version software to program M218. 
Khách hàng có thể cài phần mềm SoMachine v4.1 , v4.2 hoặc v4.3 và bản SoMachine v4.3 là bản mới nhất có hỗ trợ dòng M218
SoMachine v4.1 / v4.2/ v4.3 tất cả có thể cài cúng lúc trên một máy tính
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?