Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Bộ điều chỉnh 4P/3P có thể xài cho dòng CVS được không?

Được.
Trong datasheet & Catalogue CVS không đề cập đến mã này.
Tuy nhiên, bộ vigi module (bảo vệ chạm đất) xài chung cho cả 2 dòng NSX & CVS
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?