Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Vijeo Designer

Vijeo Designer

HMI configuration software

Vijeo Designer
   • 6 products available

    • Giá tốt nhất
     VJDGNDTGSV62M Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     VJDGNDTGSV62M

     Vijeo Designer 6.2, HMI configuration software group license
    • Giá tốt nhất
     VJDSNDTGSV62M Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     VJDSNDTGSV62M

     Vijeo Designer 6.2, HMI configuration software single license
    • Giá tốt nhất
     VJDSUDTGAV62M Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     VJDSUDTGAV62M

     Vijeo Designer 6.2 , USB cable HMI configuration software single license
    • Giá tốt nhất
     VJDTNDTGSV62M Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     VJDTNDTGSV62M

     Vijeo Designer 6.2, HMI configuration software team license
    • Giá tốt nhất
     VJDSUDTMSV13M Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     VJDSUDTMSV13M

     Vijeo Designer Lite - configuration software V1.3 - single (1 station)
    • Giá tốt nhất
     VJDSNDTMSV13M Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     VJDSNDTMSV13M

     Vijeo Designer Lite - configuration software V1.3 - single (1 station)