Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

SoMachine

A single software environment

Save engineering time through intuitive machine programming with one of the most modern and powerful tool-based software concepts on the market

SoMachine
   • 0 products available


          SoMachine Basic v1.6 is available for download !!!

    To download SoMachine Basic software please follow these steps:

    1- In EcoStruxure Machine Expert range click on "Documents & Downloads" tab
    2-  Click on See more documents button
    3- On the left panel under "Document type" click on "Software - Released" (collapse "More options... +")
    4- look for "SoMachine Basic V1.6" click and download.