Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Aquaflair AC

Air-cooled Chillers with axial fans for outdoor installation for mission critical applications

The all-in-one integrated chilled water solution for data center cooling.

APC Brand Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric
Aquaflair AC schneider.label Air-cooled Chillers with axial fans for outdoor installation for mission critical applications
   • 11 products available

    • Giá tốt nhất
     TSAC Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     TSAC

     Air Cooled Modulating Water Chillers with Axial Fans for Outdoor Installation
    • Giá tốt nhất
     BCEC Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     BCEC

     Air-Cooled Modulating Water Chillers with Axial Fans for Outdoor Installation
    • Giá tốt nhất
     ERAC Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ERAC

     Air-Cooled Water Chillers with Axial Fans for Outdoor Installation
    • Giá tốt nhất
     ERAH Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ERAH

     Heat Pumps with Axial Fans for Outdoor Installations
    • Giá tốt nhất
     ISAC Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ISAC

     Air Cooled Modulating Water Chillers with Axial Fans for Outdoor Installation
    • Giá tốt nhất
     ISAH Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ISAH

     Modulating Heat Pumps with Axial Fans for Outdoor Installation
    • Giá tốt nhất
     LRAC Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LRAC

     Air-Cooled Water Chillers with Axial Fans for Outdoor Installation
    • Giá tốt nhất
     LRAH Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LRAH

     Heat Pumps with Axial Fans for Outdoor Installations
    • Giá tốt nhất
     TRAC Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     TRAC

     Air-Cooled Chillers with Axial Fans for Outdoor Installation
    • Giá tốt nhất
     TRAH Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     TRAH

     Air-Cooled Heat Pumps with Axial Fans for Outdoor Installation