Select your country/region in the menu or by clicking on the world map *
Country Selector Alternate Image
News

  News

  17/06/2017

  Thông báo thay đổi số liên lạc theo mã vùng mới!

  Kính gửi Quý khách hàng/ Dear Valued Customers,

  Từ ngày 17/06/2017, theo quyết định số 2036/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin & Truyền thông, mã vùng điện thoại và fax cố định tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội sẽ được chuyển đổi bằng cách thêm số "2" vào mã vùng hiện tại; mã vùng mới của Đà Nẵng sẽ là "0236" thay cho "0511".

  According to the Decision No. 2036/QD-BTTTT of the Ministry of Information & Communications effective from 17/06/2017, the area code for landline numbers in Ho Chi Minh and Hanoi City will be modified by adding "2" to the existing area code; whereas the new area code of Da Nang will be "0236".

  Theo đó, chúng tôi trân trọng thông báo số liên lạc văn phòng được thay đổi như sau:

  Accordingly, we are pleased to inform you of our current office numbers as follows: 

  TP. Hồ Chí Minh
  Phone: +84 28 3810 3103
  Fax: +84 28 3812 0477
    Hà Nội
  Phone: +84 28 3831 4037
  Fax: +84 28 3831 4039
    Đà Nẵng
  Phone: +84 236 3872 491
  Fax: +84 236 3872 504

  Khi cần hỗ trợ, quý khách vui lòng liên hệ Hotline mà không cần thêm mã vùng
  If you have any questions, feel free to contact our Hotline without adding any area codes

  1800 585858 (Miễn cước cuộc gọi/ Toll Free)